หลักการตลาด รหัสวิชา 04134211/03758111 (โดย อ.ศุทธินี กุหลาบขาว)
(Maketing Principles)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing)  รหัสวิชา 04134211/03758111

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

โดย อ.ศุทธินี กุหลาบขาว

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน