การใช้ห้องศูนย์ภาษา KU.CSC LC
(KUCSCLC)

เป็นการขอใช้งานในห้องศูนย์ภาษา อุปกรณ์ต่างๆ