สอบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวบ.
(สวบ. ICT-test)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนะนำตัวอย่างข้อสอบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา มก.ฉกส.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit