สอบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวบ.
(สวบ. ICT-test)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนะนำตัวอย่างข้อสอบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา มก.ฉกส.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน