รายวิชาทั้งหมด 
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 101 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.นิตยา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 108 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.ศิริพร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 112 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 113 (อ.พีระ)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 114 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 116 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 117 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 501 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 1 (อ.ศรัญญา)
01418231 โครงสร้างข้อมูล หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ (อ.ถนอมศักดิ์) ต้น 2561 ข้อมูล
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2561 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล หมู่ 1(อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418384 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.ถนอมศักดิ์) ต้น 2561ข้อมูล
02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 101 (อ.ศรัญญา)
02739231 โครงสร้างข้อมูล ข้อมูล
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 (อ.สาวิณี) สำเนา 1ข้อมูล
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739436 การจัดการความรู้ หมู่ 1 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I หมู่ 1 (อ.ศรัญญา)
แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้นข้อมูล