01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.ศิริพร)
(01418111-109-61-1)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคา ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น