01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 114 (อ.ศศิธร)
(Computer Applic)


องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software