01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.ถนอมศักดิ์) ต้น 2561
(01418399_2561_1_1m59_1)

การฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล การเขียนและการนำเสนอรายงาน การสาธิตต้นแบบ