01418111การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (อ.จิตสราญ)
(การใช้งานคอมพิว)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคา ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น
Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software