02739231 โครงสร้างข้อมูล
(02739231_1_61_1)

Data Structure