01418384 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (อ.วไลลักษณ์)
(01418384)