02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2563 (อ.ถนอมศักดิ์)
(02739311_1/2563_1)

02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2562