02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น หมู่ 1 2563 (อ.ถนอมศักดิ์)
(02739313_1_63_1)

02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น (ภาคต้น 2562)