01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 111 (อ.ฐาปนี)
(01418111_1_1_111)

01418111 Computer Applications Section 111 (อ.ฐาปนี)