01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ถนอมศักดิ์)
(01418111_1_2563_106_1)

01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(ภาคต้น 2562) หมู่ 103