ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(อ.เด่นติศักดิ์)
(Foundation English I)

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในระดับเบื้องต้น การสื่อสารในชีวิตประจำวัน