การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (01355223)
(01355223)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาข่าวจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งแบบฉบับพิมพ์กระดาษและแบบออนไลน์ ทำความเข้าใจข่าวประเภทต่างๆ คำศัพท์ที่ใช้บ่อยและลีลาภาษาในข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ด้านสื่อสารมวลชน อ่านบทความในนิตยสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน