การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (01355231)
(ฺBasic English Writing)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หัดเขียนจากตัวอย่างประโยคที่ดี เรียนรู้เพื่อเขียนประโยคพื้นฐานและกระสวนประโยคที่สำคัญๆ เขียนอนุเฉทเบื้องต้น เน้นการอนูเฉทสั้นๆ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน