ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 101 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.จักรนรินทร์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.พีระ)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 108 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.พีระ)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 111 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 101 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 102 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อมูล
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (อ.จักรนรินทร์)ข้อมูล
01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ หมู่ 1,101 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418231 โครงสร้างข้อมูล หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ 1/2560ข้อมูล
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบข้อมูล
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559ข้อมูล
01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ข้อมูล
01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (อ.จักรนรินทร์)ข้อมูล
01418462 ทฤษฏีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน(อ.จิตสราญ)ข้อมูล
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม ต้น/2560 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ.พีระ)ข้อมูล
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559ข้อมูล
02739312 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต(อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
02739436 การจัดการความรู้ (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
02739451 การบริหารเครือข่าย (อ.จักรนรินทร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
02739498 ปัญหาพิเศษ (อ.พีระ)ข้อมูล