01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(01418399-60-1)

การเตรียมความพร้อมในบทที่ 1-3