01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (อ.จักรนรินทร์)
(01418131_2560_1_1)

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องต้น การแทนข้อมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลงรหัส การแทนตัวเลขและการ คำนวณ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์