01418462 ทฤษฏีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)
(01418462_2560_1_1)

01418462 ทฤษฏีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)