01130352 ระบบสารสนสนเทศทางการบัญชี Accounting information Systems
(AIS)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรทางธุรกิจที่สำคัญของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคในการจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทางเดินข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน