หน้าหลัก

จาก โครงการระบบอีเลิร์นนิ่ง มก.ฉกส.

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ระบบจัดการคู่มือการใช้งานระบบ KU.CSC e-Learning

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นำ Moodle มาใช้สำหรับการจัดการบทเรียนออนไลน์ เนื่องจากเป็นระบบที่มีการจัดการได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และเนื่องจาก Moodle เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open Source) ที่มีการร่วมกันพัฒนาจากผู้ใช้และทีมงานนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลก ทำให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ความสามารถของซอฟต์แวร์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้การสร้างคู่มือในลักษณะที่ตายตัวเป็นหนังสือ จะทำให้ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งกว่าจะจัดทำเอกสารต้นฉบับแล้วเสร็จ เพียงแค่ส่งเข้าโรงพิมพ์ ยังไม่มีหนังสือออกวางจำหน่าย บางหัวข้อในหนังสือดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นอีกแล้ว เช่นเดียวกันกับระบบ KU.CSC e-Learning ที่พยายามทำเอกสารคู่มือให้อาจารย์ได้ใช้งาน แต่เนื่องจากเพื่อให้ระบบสามารถรองรับกับความสามารถใหม่ๆ ตามเทคโนโลยีได้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย (up to date) ดังนั้นคู่มือที่จัดทำไว้อาจจะไม่ตรงหรือถูกต้องทั้งหมดอีกต่อไป

ระบบ Wiki (ภาษาท้องถิ่นฮาวายแปลว่า รวดเร็วมาก - super fast) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างเอกสารออนไลน์ร่วมกันระหว่างผู้ใช้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างวิธีการใช้งานระบบ KU.CSC e-Learning ร่วมกัน เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบได้รวดเร็วขึ้น ดังตัวอย่างใน http://docs.moodle.org/
คู่มือการใช้งานในรูปแบบ PDF

รายการด้านล่างอยู่ในรูปแบบของ PDF ไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้

      [1. คู่มือการใช้งานสำหรับนิสิต (อย่างย่อ)]http://e-learning.csc.ku.ac.th/file.php/1/manualfornisit.pdf
      [2. คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ (อย่างย่อ)]http://e-learning.csc.ku.ac.th/file.php/1/manualforteacher.pdf คู่มือสำหรับนิสิต

คู่มือสำหรับนิสิต ในรูปแบบของการช่วยกันเขียน (Callaborative) อาจารย์ท่านที่สนใจ จะช่วยบูรณาการความรู้ในการใช้งานสามารถ ติดต่อได้ที่ elearning.csc.ku@gmail.com เหตุผลที่ควรมีคู่มือแบบวิกิ ก็เพื่อให้คู่มือนี้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปอยางรวดเร็วคู่มือสำหรับอาจารย์

คู่มือสำหรับอาจารย์ ในรูปแบบของการช่วยกันเขียน (Callaborative) อาจารย์ท่านที่สนใจ จะช่วยบูรณาการความรู้ในการใช้งานสามารถ ติดต่อได้ที่ elearning.csc.ku@gmail.com เหตุผลที่ควรมีคู่มือแบบวิกิ ก็เพื่อให้คู่มือนี้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปอยางรวดเร็ว

เครื่องมือส่วนตัว