การเปิดและปิดเวลาตอบคำถาม

คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดทำการ เพื่อให้คนอื่นลองตอบคำถามได้

ก่อนเวลาเปิด และหลังเวลาปิด จะตอบคำถามไม่ได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit