การตั้งคำถามใหม่

คุณสามารถเพิ่มคำถามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คำถามปรนัย

คำถามอัตนัย

คำถามถูกหรือผิด

คำถามแบบสุ่มเลือก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit