การทดลองตอบคำถาม

นักเรียนสามารถทดลองตอบคำถามได้หลายครั้ง

ซึ่งจะช่วยให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้มากกว่าเป็นการประเมินผลการเรียนธรรมดา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit