ประเภทอภิธานศัพท์

คุณสามารถส่งคำศัพท์ซึ่งเป็นอภิธานศัพท์รองสู่อภิธานศัพท์หลักของรายวิชานั้นๆ ได้ ในระบบอภิธานศัพท์

หากต้องการส่งอภิธานศัพท์รองสู่อภิธานศัพท์หลัก ควรกำหนดว่าอภิธานศัพท์ใดเป็นอภิธานศัพท์หลักเสียก่อน

หมายเหตุ: คุณสามารถมีอภิธานศัพท์หลักได้เพียงอภิธานศัพท์เดียวต่อหนึ่งรายวิชา และมีเพียงผู้สอนเท่านั้นที่จะสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit