การนำเข้าอภิธานศัพท์แบบแบ่งเป็นประเภท

จากค่าที่ตั้งไว้เดิม ศัพท์ทั้งหมดในประเภทเดียวกันจะถูกนำเข้าโดยไม่มีการแบ่งประเภท ซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ หากต้องการนำเข้าศัพท์ทั้งกลุ่มประเภท (โดยที่ศัพท์เพิ่มเติมจะถูกจัดเข้ากลุ่มประเภทเหล่านี้)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit