อภิธานศัพท์นี้ใช้สำหรับทั้งเว็บหรือไม่

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดอภิธานศัพท์ที่ใช้เป็นการทั่วไปได้

ซึ่งอภิธานศัพท์เหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาใดก็ได้ (แต่โดยทั่วไปแล้วใช้กับหน้าแรก)

ความแตกต่างที่ต่างจากอภิธานศัพท์สามัญก็คือ อภิธานศัพท์ทั่วไปจะใช้สำหรับลิงก์อัตโนมัติไปทั่วทั้งไซต์ (และไม่จำกัดอยู่แค่เพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่ง)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit