อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น

อาจอนุญาตให้นักเรียนเพิ่มเติมความเห็นที่มีต่อคำศัพท์หรือนิยามของอภิธานศัพท์

ซึ่งคุณสามารถเลือกอนุญาตให้ส่วนแสดงความเห็นต่อคำศัพท์หรือนิยามทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้

ตัวผู้สอนสามารถเพิ่มเติมความเห็นต่อคำศัพท์หรือนิยามของอภิธานศัพท์ได้เสมอ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit