ขนาดของไฟล์สูงสุด

ผู้ที่ตั้งกระดานเสวนาสามารถกำหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ที่อนุญาตให้แนบได้

บางไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดคล้ายกับว่าจะอัพโหลดได้ แต่ที่จริงแล้วไฟล์ไม่ได้ถกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ และจะเห็นข้อความผิดพลาดขึ้นมาบอก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit