งานวิจัยเชิงสำรวจที่สามารถพบได้

Available surveys

ในปัจจุบันนี้ มีงานวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับมูเดิ้ลรองรับในหลายประการ (เวอร์ชั่นในอนาคตจะเอื้อให้ท่านสามารถทำวิจัยของท่านเองได้)

งานวิจัยที่ถูกเลือกมานี้ เอื้อประโยชน์ในการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนแบบออนไลน์ที่ใช้แนวความคิดตามทฤษฏี constructivist งานวิจัยเหล่านี้เอื้อประโยชน์ในการแสดงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นกับนัีกเรียนของท่าน (ท่านสามารถอ่านรายงานการวิจัยเชิงวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ืัที่ http://dougiamas.com/writing/herdsa2002

การสำรวจสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ตามแนวคิด Constructivist (COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey)

COLLES ประกอบด้วยถ้อยแถลง 24 ประการ ซึ่งจัดหมวดหมู่ได้เป็น 6 ระดับ แต่ละระดับช่วยให้เราสามารถตั้งคำถามหลักเกี่ยวกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้

 

Currently, Moodle only offers specific types of surveys (future versions will enable you to create your own).

The available surveys have been chosen as being particularly useful for evaluating online learning environments that use a constructivist pedagogy. They are useful to identify certain trends that may be happening among your participants. (To see a paper where these are used in a detailed analysis, see: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit