ย่อหัวข้อหรือย่อเนื้อหาของแต่ละสัปดาห์

หนือ้หาย่อของหัวข้อ คือ เนื้อหาโดยย่อที่เตรียมให้นักเรียนได้เรียนในหัวข้อนั้น หรือ สัปดาห์นั้น

เนื้อหาย่อแต่ละอันควรจะเป็นเนื้อหาที่สั้นจริง ๆ ไม่เช่นนั้นหน้าของรายวิชาจะยาวเกินไป

ถ้าหากเนื้อหาย่อนี้ยาวมาก ๆ ให้เพิ่มเป็นแหล่งข้อมูลแทนที่จะนำมาใส่ไว้ตรงเนื้อหาย่อ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit