การถามคำถาม

คำถามแบบปรัชญาโสเครติสเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดเป็น มีกระบวนความคิด ตัวอย่างเช่น

คำถามที่ต้องให้อธิบาย

คำถามเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน

คำถามเพื่อพิสูจน์เหตุผลและหลักฐาน

คำถามเกี่ยวกับมุมมองและภาพรวม

คำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้และผลที่ตามมา


Questions adapted from Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit