การจัดกิจกรรม

Moodle ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถใช้ในรายวิชาได้ดังต่อไปนี้c

 กระดานเสวนา

 รายงานความก้าวหน้า

 แหล่งข้อมูล

 การบ้าน

 แบบทดสอบ

 โพลล์

 แบบสอบถาม


 Labels


กระดานเสวนา


 การบ้าน


 Lesson

 Quizzes


 Surveys


icon  แบบสอบถาม

โมดูลแบบสอบถามใช้สำหรับสร้างแบบสอบถาม (สำรวจ) ประกอบด้วยคำถามหลายประเภท เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการจากผู้เรียน พัฒนาเพิ่มเติมจาก phpESP ดูได้จาก http://phpesp.sourceforge.net


 โพลล์


 Chats


 แหล่งข้อมูล


 อภิธานศัพท์

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit