Force Group Mode

ถ้าตั้งค่าการบังคับ "Group Mode" ไว้ จะมีผลบังคับใช้กับทั้งกลุ่ม และ การตั้งค่า "Individual group" ที่ตั้งไว้ก่อนจะไม่ทำงาน

การตั้งค่าบังคับ Group Mode มีประโยชน์สำหรับการสร้างรายวิชาให้กับคนเฉพาะกลุ่ม

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit