02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 2/2562 (อ.ถนอมศักดิ์)
(02739313_2/62)

02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น (ภาคต้น 2562)