01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.ถนอมศักดิ์)
(01418111_62_1_102_2)

01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์(ภาคต้น 2562) หมู่ 103