02729102 หมู่ 1 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตอระจำวัน
(02729102_2562_1_1)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคา ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น
Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software