01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 110 (อ.จิตสราญ)
(01418111_2562_110_1)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคา ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น
Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software