01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ ศศิธร)
(01418111-104-62)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software