01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ.อัจฉรา)
(Intro to Com Sc)

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น