01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (อ.อัจฉรา)
(Intro to Progra)

แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น