01418384 การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (อ.วไลลักษณ์)
(01418384-62)