01204461 ปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)
(01204461 ปัญญาป)

01204461 ปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)