01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)
(01418462 ทฤษฎีป)

01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)