01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 (อ.ถนอมศักดิ์)
(01418499_1_2561_2)

Project of practical interest in various fields of computer