01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2/2561 (อ.ถนอมศักดิ์)
(01418233_2561_2_1)

01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559