01132497 สัมมนา
(01132497 สัมมนา )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี Presentation and discussion on current interesting topics in business at the bachelor's degree level.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน