01132497 สัมมนา
(01132497 สัมมนา )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี Presentation and discussion on current interesting topics in business at the bachelor's degree level.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit