01132314 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(01132314 สภาพแวดล้อทางธุรกิจ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษา ถึงบรรยากาศของธุรกิจ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และการต่างประเทศที่กระทบต่อธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมของธุรกิจต่อสังคม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน